Köpevillkor Standard installation av Laddbox

Köpevillkor Standard installation av Laddbox

Villkor vid installation av laddbox.

En standardinstallation innefattar:

15m installationskabel 5G2,5

Nödvändiga håltagningar.

Jordfelsbrytare samt säkringar.

Konfigurering och avprovning.

Reservationer:
Dessa arbeten ingår inte:
Grävning
Gjutning
Förläggning av gulslang i mark.
Montage av stolpe.

Byte eller omkopplingar i befintlig elcentral.

Platsen för installation skall vara åtkomlig.
Om ytterligare åtgärder behövs för att genomföra installationen som t.ex längre installationskabel eller om installationen kräver mer arbete pga. av brister i befintlig elanläggning.
Tillkommer merkostnader för arbetet och material. Brister kan tex. vara:

  • Gömda kopplingspunkter eller kopplingspunkter som inte är åtkomliga.
  • Befintlig kanalisation inte går att återanvända.
  • Befintlig elanläggningen är inte utförd enligt gällande föreskrifter eller praxis.
  • Elkontakten Sverige AB inte kan säkerställa god elsäkerhet pga. befintlig elanläggningsbeskaffenhet. 


Tillkommande arbete:
Timdebitering: 745kr inkl.
Tillkommande material utöver standardinstallation debiteras efter åtgång.

Elkontakten Sverige AB debiterar installationstid per påbörjad halv-timme.
Installationstid avser: restid, arbetstid på plats, inköp av material,
orderhantering och bortforsling av avfall.

Elkontakten Sverige AB förbehåller sig rätten att anlita underentreprenörer att utföra arbete. 

Uppdragets utförandet och ersättning för utfört arbete

Elkontakten Sverige AB åtar sig att utföra installation fackmannamässigt och i enlighet med de lagar och standarder som gäller.

Betalvillkor: 10 dagar.
Faktureringsavgift 0 kr om fakturan skickas via e-post.
För pappersfaktura tillkommer faktureringsavgift på 50kr.

Om du i samband med din beställning väljer att utnyttja Grön-teknikavdrag för arbete som utförs i din bostad ansvarar du för att du har rätt att utnyttja Grön-teknikavdrag för arbetet som utförts.
Du åtar du dig att förse Elkontakten Sverige AB med alla uppgifter som företaget behöver för att vi ska kunna begära utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket inte medger utbetalning för Grön-teknikavdrag på grund av att du saknar rätt till Grön-teknikavdrag för utfört arbete har Elkontakten rätt till fullständig betalning från dig. 
Betalning av återstående arbetskostnad ska ske inom 10 dagar från den dag Elkontakten framställt krav därom. 

Ombokning eller avbokning

Kunden äger rätt att när som helst avboka tjänsten dock senast 48 timmar innan tidsbokning.

Avbokning av tjänsten senare än 48 timmar innan utförande debiteras en
avbokningsavgift på 1000kr inkl moms.
Ombokning av tjänsten skall göras 48 timmar innan utförande.

Vid uppsägning eller frånträde från avtal måste kunden betala för det arbete som redan har utförts till och med dagen för tjänstens upphörande eller frånträdande i enlighet med dessa allmänna villkor eller i enlighet med den offert som kunden har fått. 

Sekretess och behandling av personuppgifter

Elkontakten förbinder sig att skydda information som erhålls av kunden på lämpligt sätt.
Elkontakten åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Enligt Elkontaktens Dataskyddspolicy. Av dataskyddspolicyn framgår bland annat hur Elkontakten hanterar sina personuppgifter, syftet med hanteringen och kundens rättigheter med anledning av personuppgiftshanteringen.

Arbetsmiljö

Arbetstagare samt personer som arbetstagaren kan komma att komma i kontakt med skall vara fria från smittsam sjukdom.
Arbetsmiljön skall vara sådan att inte byggnadsrelaterade hälsobesvär uppstår i möjligaste mån.
Med byggnadsrelaterade hälsobesvär menas ohälsa som är orsakad av själva byggnaden.
Det kan till exempel vara mögel, byggnadsmaterial som släpper ifrån sig flyktiga kemikalier eller damm efter otillräcklig städning. Ohälsa kan också vara orsakad av verksamhet i byggnaden.
Det kan vara något som avges från det man arbetar med, till exempel städkemikalier, eller till exempel ozon från en kopiator.

Allt elarbete skall utföras i spänningslöst tillstånd.   

Ansvarsbegränsning

Elkontakten bär inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten av den information som kund lämnar i samband med bokningstjänsten eller elektrikertjänsten.
Elkontakten bär vidare inget ansvar för förlust eller skada som uppkommer till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan Elkontaktens anlitade elektriker.

Elkontakten ansvarar för skada som kund lidit endast om skadan direkt vållats av Elkontakten genom fel eller försummelse vid uppdragets utförandet.
Det belopp som Elkontakten ansvarar för ska nedsättas med ett belopp som kunden kan erhålla ur försäkring som kunden tecknat eller som kunden annars omfattas av eller enligt ett avtal, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet och att kundens rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeförbindelsen inte inskränks.
Elkontakten är inte ansvarig gentemot kund för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständigheter som ligger utanför Elkontaktens kontroll som man skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder man inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (force majeure).