Retur och återbetalningspolicy

Allmänna avtalsvillkor vid köp av produkter med installation på webbplats.

Dessa Avtalsvillkor utgör en del av Kundens avtal med
Elkontakten Sverige AB avseende försäljning och installation av vald produkt eller produkter. I tjänsten ingår själva produkten eller produkterna som valts vid inköpstillfället samt installation av densamma (“Standard-installation eller installation enligt gällande prislista”).
Detta villkor gäller tillsammans med din beställning i webbshop på webbplats www.elinstallation.nu 

Elkontakten har rätt att använda sig av underentreprenörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

Dessa villkor är giltiga från och med 2023-05-01.

 1. Köp

Villkor för köpet av Produkten med installation framgår av detta avtal.
Elkontakten äger rätt att utföra sedvanlig kreditprövning. 

 1. Leverans

Leverans av produkter och material sker av installatören i samband med installation.

 1. Installation och driftsättning

Efter beställning kommer Elkontakten och Kunden överens om tidpunkt för installation av beställda produkter.
Elkontakten ansvarar för att Kunden kontaktas för överenskommelse om tidpunkt för installation.

Kunden åtar sig att se till att Kunden, alternativt en representant för denne, närvarar vid överenskommet installationstillfälle och avlämnande.
Samt tillgodose Installatören med tillgång till nödvändiga utrymmen.
Samt att de är förberedda för installationsarbetet.
I det ingår såväl att göra det lätt för installatören att arbeta i utrymmet, som att på lämpligt sätt skydda eventuellt ömtåliga inventarier, ytskikt, eller liknande.
Installationen förutsätter att Installatören har tillgång till el, kostnad för el står Kunden för.

Produkten anses vara installerad och klar för användning när produkten driftsatts och Kunden erhållit instruktioner för drift och underhåll av Produkten.

3.1. Förutsättningar och vad som ingår

Se Bilaga 1 för översikt av:

 • Innehåll i en standardinstallation
 • Förutsättningar
 • Exempel på delar som ej ingår
   

3.2. Eventuella tillägg

Om installationen kräver ytterligare arbete och/eller material än vad som ingår i standardinstallationen vid köp av laddbox. Beställs detta separat. Läs mer Köpevillkor
Standard installation av Laddbox


Om installationen inte kan genomföras vid överenskommet tillfälle på grund av att Kunden, alternativt en representant för denne, inte är hemma, tillkommer en avgift på 1000 kr inklusive moms. Detsamma gäller om utrymmet där installationsarbetet ska genomföras inte bedöms som säkert eller om förutsättningarna för att genomföra installation saknas.

Fakturering av avgift enligt föregående stycke sker i enlighet med punkt 5.

3.3. Avbokning/ombokning av installation

För avbokning/ombokning av installation gäller följande:

 • Avbokning senast 48 timmar (2 arbetsdagar) innan bokad installation:
  ingen extra kostnad.
 • Avbokning mindre än 48 timmar (2 arbetsdagar) innan bokad installation:
  1000kr inklusive moms.


Med arbetsdag avses helgfri vardag.

Fakturering av avgift för avbokning/ombokning sker i enlighet med punkt 6.

 

 1. Uppkoppling

Produkter som kopplas upp via mobilnätet alternativt WiFi förutsätter god täckning i utrymmet där Produkten installeras. 

Kunden måste tillgodose tillräckligt god uppkoppling vid installationsplatsen. 

 1. Betalningsvillkor

Betalningen för laddbox samt standardinstallation alternativt annan produkt med installation sker via faktura efter installationen är slutförd. Betalningsvillkor 10 dagar netto.
Fakturan skickas via e-post.

I det fall köpet är gjort till pris som är justerat med Grön Teknik-avdrag, och det visar sig att Kunden inte uppfyller kraven för avdraget när Elkontakten ansöker om ersättningen och därmed inte får ersättning från Skatteverket.
Förpliktar sig Kunden att betala fullt belopp till Elkontakten, motsvarande storleken på bidraget. 

Ifall betalning inte erläggs i tid äger Elkontakten rätt att kräva ersättning för betalningspåminnelse, dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635) samt andra åtgärder med anledning av betalningsförsummelsen.

 1. Ångerrätt

Vid köp av varor på t.ex en webbplats har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.
Samtliga varor från vår webbshop levereras med installation.
Vilket innebär att det är en tjänst.
Ångerrätten är således 14 dagar från beställning av tjänsten.
Det är fritt att avboka en beställning inom dessa 14 dagar fram till maximalt 48 timmar innan inbokat utförande. 

Vid nyttjande av ångerrätten

Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss på order@elinstallation.nu. 
I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Senast 48 timmar (2 arbetsdagar ) innan inbokat utförande.

Återbetalningspolicy

Fakturering sker efter slutförd installation. Ingen ångerrätt finns efter att tjänsten är påbörjad.
Reklamation och garantiärenden 

Ångerrätten gäller inte vid:

Tjänster som har fullgjorts / påbörjats och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas.
För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här (länk: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/)

 1. Återtagandeförbehåll

Laddboxen förblir Elkontaktens egendom till dess att full betalning erlagts. Vid ett återtagande av laddboxen av Elkontakten ska Kunden ersätta Elkontaktens samtliga kostnader med anledning av återtagandet, vilket även inkluderar eventuell värdeminskning.

 1. Fel och garantier

Garanti installationsarbete: 2 år.
Garanti Allmänna elprodukter: 2 år.
Garanti Zaptec: 5 år.
Garanti Charge Amps: 3 år.
Garanti Wallbox: 3 år.
Garanti GARO: 2 år.

Elkontakten ansvarar för att produkter levereras i avtalsenligt skick och att Installationen sker på ett fackmannamässigt sätt.
Elkontakten ansvarar inte för eventuella skador/förlust som uppstår efter installation.
Elkontakten ansvarar inte heller för skador som installationen orsakar på Kundens egendom, till exempel sprickor i putsad fasad, om installationen skett på ett fackmannamässigt sätt.
Elkontakten ansvarar endast för fel som uppstår vid den tidpunkt när produkten blir installerad och klar för användning och som visar sig inom angiven garantitid. Garantitiden börjar gälla när Produkten är installerad och är klar för användning.
Elkontakten ansvarar inte heller fel som uppstår till följd av bristfälligt underhåll eller handhavande.
Elkontakten ansvarar inte heller för normal förslitning eller försämring.

 1. Reklamation

Om Kunden vill åberopa att Produkten / installationen är felaktig, ska Kunden omgående underrätta Elkontakten om felet.
Reklamation skickas till order@elinstallation.nu.
I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt grund för reklamationen.
Reklamerar Kunden inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet får felet inte åberopas av Kunden. 

 1. Ansvarsbegränsning

Elkontakten är inte ansvarigt för indirekta skador, ej heller följdskador eller indirekt förlust som kan åsamkas Kunden förutsatt att skadan inte orsakats genom vårdslöshet från Elkontaktens sida; ej heller har Kunden rätt till ersättning för skada i näringsverksamhet.

 

 1. Tvist

I det fall tvist uppstår mellan parterna ska sådan i första hand lösas i förhandling mellan parterna; dock vid behov slutligen avgöras av allmän domstol i enlighet med köpevillkoren.


Bilaga 1

Innehåll i en standardinstallation

 • Förläggning av kabel (max 15 meter från elcentral/undercentral)
 • Håltagning (max 3 st hål inkluderat, max Ø 20 mm i betong)
 • Installation en laddbox (max 16A 3-fas 11 kW)
 • Installation av 16A automatsäkringar med personskyddsautomat eller jordfelsbrytare i elcentral/fasadmätarskåp eller i ny kapsling.
 • Drifttagning, konfigurering och avprovning av laddbox 

Förutsättningar

 • Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid (7:00 – 16:00)
 • Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot 3G/4G/GSM ska finnas på installationsplatsen. Alternativt WiFi-mottagning om produkten kräver det.
  Tillgång till erforderliga lösenord för konfigurering. 

Exempel på delar som ej ingår

 • Gräv-, schakt- och återställningsarbete av mark
 • Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central
 • Hjälpmedel som t.ex. lift och ställning
 • Uppdaterade relationshandlingar och ritningar